Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Styczeń 2017. Wynagrodzenie za zgorszenia

Żyjemy w świe­cie wiel­kie­go zgor­sze­nia, nagła­śnia­ne­go przez media. Dobro potra­fi być dys­kret­ne i jemu nagła­śnia­nie prze­szka­dza. Ono woli być zna­ne tyl­ko Bogu. Jezus powie­dział: Niech nie wie lewa ręka, co czy­ni pra­wa. Zło szczy­ci się swy­mi suk­ce­sa­mi, któ­re dowo­dzą, jak ono jest mocne.

Grudzień 2016. Wynagrodzenie za brak miłości w rodzinie

Grudzień w pol­skiej kul­tu­rze jest mie­sią­cem skon­cen­tro­wa­nym na domu. Adwent to ocze­ki­wa­nie naro­dzin Jezusa. Jesteśmy w domu Maryi w Nazarecie. Wspominamy dom Jana Chrzciciela, w któ­rym domow­ni­cy śpie­wa­ją dwa hym­ny. Jeden Maryi: Magnificat – Wielbij duszo moja Pana, bo wiel­kie rze­czy Mi uczy­nił i świę­te jest imię Jego. a dru­gi Zachariasza: Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Tak Jan, jak i Jezus wzra­sta­li w domach […]

Październik 2016. O umiłowanie Różańca

Krucjata jest wspól­no­tą żyją­cą Różańcem, bo uczest­ni­cy spo­ty­ka­ją się ducho­wo każ­de­go dnia roz­wa­ża­jąc jed­ną z tajem­nic Różańca. Jest to modli­twa ewan­ge­licz­na, bo kon­cen­tru­je się na dwu­dzie­stu tajem­ni­cach Dobrej Nowiny i na sło­wach „Ojcze nasz” oraz „Pozdrowienia Anielskiego”. To woła­nie do Boga razem z Matką Jezusa ma na uwa­dze tajem­ni­ce życia poczę­te­go, jest więc uczest­nic­twem w stwa­rza­niu czło­wie­ka. Dopiero w niebie […]

Maj 2016. O miłosierdzie dla matek i ojców

Rok Miłosierdzia to usil­ne woła­nie do Boga o miło­sier­dzie dla tego, kto pro­si, i dla wszyst­kich, któ­rych, w swej modli­twie wymie­nia. Krucjata ma na uwa­dze nie tyl­ko dziec­ko, ale jego mat­kę i ojca. Radujemy się, gdy ich ser­ca biją miło­ścią i w niej kształ­tu­je się ser­ce dziec­ka. Znając jed­nak sła­bość czło­wie­ka pro­si­my Boga o miło­sier­dzie dla tych rodzi­ców, któ­rzy dziec­ko ranią.

Kwiecień 2016. Aby Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią było nieustanną radością, nadzieją mocą dla wszystkich budujących cywilizację życia

Miłosierdzie Boskie jest potę­gą miło­ści, któ­ra nie ma rów­nej. Ona odnie­sie osta­tecz­ne zwy­cię­stwo. Objawił nam to Syn Boga, sta­jąc się jed­nym z nas, czy­li Synem Człowieczym, i uka­zu­jąc, że każ­dy czło­wiek jest małym, lecz potęż­nym rege­ne­ra­to­rem miło­ści. Jeśli ta ener­gia w nim zosta­nie uru­cho­mio­na, to eks­plo­zja miło­ści zdu­mie­wa jego i oto­cze­nie. Egoizm zamy­ka i nie chce dopu­ścić do wybu­chu tej […]

Marzec 2016. Aby Instytucje państwowe, samorządowe oświatowe organizowały obchody Narodowego Dnia Życia (24 III) uchwalonego przez Sejm RP

Prośba skie­ro­wa­na do Boga obej­mu­je ludzi odpo­wie­dzial­nych w naszej Ojczyźnie za życie każ­de­go oby­wa­te­la i wszyst­kich, któ­rzy na naszej ojczy­stej zie­mi zamiesz­ku­ją. Wartością pod­sta­wo­wą jest sza­cu­nek do życia, stąd jeden dzień w roku, jest przy­po­mnie­niem tej praw­dy i każ­dy Polak tam, gdzie jest winien w nim dzię­ko­wać za wła­sne życie. Jeśli jest wie­rzą­cy to dzięk­czy­nie­nie win­no być skie­ro­wa­ne do Boga. […]

Luty 2016. Aby władze państwowe wspierały polskie rodziny

Ojczyzna to wiel­ka rodzi­na. Jej ustrój jest tym dosko­nal­szy, im bliż­szy ide­ału rodzi­ny. Tak też widzi Jezus swój Kościół. On jest domem, któ­ry żyje pod okiem Boga Ojca. Jest rodzi­ną tęt­nią­cą Jego miło­ścią. Katolik łatwo się odnaj­du­je w Ojczyźnie i w Kościele, bo wie, że te dwa śro­do­wi­ska mogą łączyć te same cele. Rodzina jest nasta­wio­na na […]

Grudzień 2015. Aby Święta Bożego Narodzenia były źródłem głębokiej radości w budowaniu cywilizacji życia

Bóg Ojciec zade­cy­do­wał, aby Jego Jednorodzony Syn stał się czło­wie­kiem i prze­szedł wszyst­kie eta­py ludz­kie­go życia na zie­mi, peł­niąc Jego wolę. Syn wyko­nał to ide­al­nie, a Ojciec pro­wa­dził Go dro­gą wyjąt­ko­wo wiel­kie­go upo­ko­rze­nia, przez co chciał obja­wić wszel­kie­mu stwo­rze­niu, że miłość praw­dzi­wa, któ­rej zale­ży na szczę­ściu innych, nie boi się upo­ko­rze­nia. To szczę­ście jest waż­niej­sze niż upokorzenie. […]