Historia walki o obronę życia

Obrona życia dzieci poczętych w Polsce
Krucjata Modlitwy w Intencji Obrony Życia Dzieci Nienarodzonych

1. Historia legalizacji aborcji – lata 1920–1945

Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował przerywanie ciąży, był Związek Radziecki:

18 listopada 1920 r. – W. I. Lenin zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę: „domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” (W. Lenin, „Dzieła”, Warszawa, Książka i Wiedza, 1950, t.19, s. 321).

Drugim przywódcą, który doprowadził do legalizacji aborcji w swoim kraju był A. Hitler.

W 1933 r. hitlerowscy ustawodawcy zezwolili na zabijanie nienarodzonych dzieci, które posiadały, lub mogły posiadać wady wrodzone ale równocześnie zagrozili surowymi sankcjami zabijanie nienarodzonych dzieci zdrowych.

II wojna światowa:

na terenach krajów podbitych — wypowiedź Martina Bormana, szefa kancelarii Hitlera i „sternika” NSDAP: „Obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki – im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna”. (J. Heydecker, J. Leedb: „Trzecia Rzesza w świetle Norymbergii – bilans tysiąclecia”, Książka i Wiedza, Warszawa, 1979, s. 391).

W dniu 9 marca 1943 r. hitlerowski okupant wydał rozporządzenie (Verordnung) zezwalające Polkom na nieograniczone żadnymi sankcjami zabijanie nienarodzonych dzieci i jednocześnie podnosząc karę – do kary śmierci włącznie – za zabicie niemieckiego nienarodzonego dziecka. (William Brenman: „The abortion holocaust. Today’s final solution”, Landmark Press 1983, s. 34).

Dnia 22 lipca 1944 roku Hitler powiedział: „W obliczu dużych rodzin tubylczej ludności jest dla nas bardzo korzystne, jeśli dziewczęta i kobiety mają możliwie najwięcej aborcji. (…) Osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych”.

2. Aborcja w Polsce w okresie komunizmu

Po zakończeniu wojny anulowano hitlerowskie rozporządzenia i przywrócono w Polsce ustawodawstwo przedwojenne, chroniące życie poczętych dzieci.

27 kwietnia 1956 roku – Sejm PRL uchwala ustawę dopuszczającą przerywanie ciąży (Sejm wybrany jeszcze w 1952 r.)

Ustawa doprowadziła w krótkim czasie do niebywałego ludobójstwa dzieci poczętych – dzisiaj ocenia się, że rocznie liczba zabijanych dzieci sięgała 400 tys. do 800 tys. W Memoriale Episkopatu Polski do Rządu Polskiego z roku 1971 zawarta jest informacja: „Skutkiem legalizacji sztucznych poronień jest żywiołowy wzrost tego rodzaju zabiegów (….). W skali rocznej liczba sztucznych poronień wynosi ok. miliona, a więc tak się ma do ilości żywych urodzeń, jak 2:1”. (Memoriału Episkopatu Polski do Rządu w sprawie zagrożeń biologicznych i moralnych narodu polskiego, z dnia 18 czerwca 1970 r., archiwa IPN). Szacunki liczbowe podają, że po II wojnie światowej, w czasie obowiązywania tej ustawy stalinowskiej, zamordowano w Polsce ok. 20–25 milionów dzieci.

3. Walka o prawo do życia każdego dziecka poczętego

„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20)

Biskupi polscy alarmowali. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski mówił, że w Polsce płynie rzeka krwi dzieci, którym nie dano się narodzić; że jest to ohydna zbrodnia.

Ks. Kard. Karol Wojtyła uświadamiał, że aborcja jest najboleśniejszą raną Kościoła i Narodu. Księża podczas rekolekcji wielkopostnych wzywali wiernych do nawrócenia.

W czasie pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny mówił do nas w Kalwarii 7 czerwca 1979 roku: „Jeśli mamy żyć Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj, albo gdziekolwiek, przemówi proste papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie”.

8 czerwca w Nowym Targu Ojciec Święty powiedział: „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, by była wierna świętemu prawu życia”.

To wezwanie papieskie nie pozostało bez echa.

4. Fundamentem każdego pozytywnego działania jest modlitwa

Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w 1980 roku dzień 12 października jako światowy dzień modlitw w intencji rodziny.

W Polsce 12 października 1980 rozpoczęła się Krucjata Modlitwy w Intencji Obrony Życia Dzieci Nienarodzonych.

Corocznie, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, obchodzony jest w Polsce Dzień Świętości Życia. W ostatnią sobotę przed świętem Zwiastowania na Jasnej Górze w czasie pielgrzymki obrońców życia, rozpoczyna się kolejny rok Krucjaty Modlitwy. Obecnie to już 42.

5. Owoce modlitwy

Celem tej Krucjaty od samego początku była modlitwa o przemianę świadomości społecznej oraz konkretna intencja — o zmianę ustawy stalinowskiej z 27 kwietnia 1956 roku. Na tę zmianę trzeba było czekać do roku 1993.

20 czerwca 1992 zawiązuje się Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej obecnie ponad 130 ruchów broniących życia i rodziny.

7 stycznia 1993 roku, posłowie solidarnościowej opcji politycznej przegłosowali ustawę o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, co stało się mimo zdecydowanego sprzeciwu posłów postkomunistycznych i liberalnych. Niestety, nie jest to jeszcze ustawa całkowicie właściwa, prawidłowa, całkowicie zgodna z prawem Bożym, bowiem pozwala zabijać dzieci w trzech wypadkach: gdy dziecko w łonie matki rozwija się w sposób nieprawidłowy (jest chore), gdy zagraża życiu matki i gdy zostało poczęte w wyniku gwałtu.

W tej chwili legalnych (czyli w wyniku możliwości zastosowania tych wyjątków) przerwań ciąży w Polsce jest ok. 100 każdego roku. Oczywiście, są wykonywane zabiegi nielegalne, według naukowców można ocenić ich liczbę na ok. siedem do kilkunastu tysięcy rocznie.

Jednak w dziele obrony życia dzieci poczętych nie wolno spocząć, bowiem siły zła nie ustają. W polskim parlamencie już kilka dni po wygraniu wyborów prezydenckich przez postkomunistę A. Kwaśniewskiego, 14 grudnia 1995 r. postkomunistyczni posłowie wystąpili z inicjatywą nowelizacji ustawy z 7 stycznia 1993 roku mającej na celu wprowadzenie zmiany dopuszczającej możliwość zabijania poczętych dzieci, gdy „kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej”. Tę zbrodniczą nowelizację przyjął Sejm następnej kadencji, po wygranych wyborach przez postkomunistów. Podpisał ją 20 listopada 1996 r. prezydent A. Kwaśniewski. Jednak Trybunał Konstytucyjny uznał ją za sprzeczną z Konstytucją RP i decyzją z 28 maja 1997 roku przywrócił poczętym dzieciom prawną ochronę życia.

W 2006 roku pojawiła się możliwość wpisania do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prawa chroniącego życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Niestety, w wyniku niezrozumiałych przez nas zachowań niektórych posłów, ta zmiana nie nastąpiła. Z nadzieją modliliśmy się dalej.

Trwaliśmy w ufnym dziękczynieniu i podejmowaliśmy dodatkowe modlitwy związane z długo oczekiwanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. We wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, 22 października 2020 r., Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy prawne dotychczas dopuszczające przeprowadzanie aborcji na dzieciach nienarodzonych podejrzanych o niepełnosprawność są niezgodne z polską Konstytucją. W uzasadnieniu orzeczenia czytamy m.in.: „Dziecko jeszcze nieurodzone, jako istota ludzka — człowiek, któremu przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny — zgodnie z art. 38 Konstytucji — musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona”.

W wyniku tego orzeczenia TK został osiągnięty jeden z celów błagalnych naszej modlitewnej Krucjaty, ale jeszcze nie do końca. W 2021 r. byliśmy świadkami, że brakuje odwagi posłom, aby to orzeczenie zostało wprowadzone do obowiązujących ustaw. Musimy się modlić o prawość sumień dla polityków w Polsce, ale prośby nasze poszerzamy o modlitwę błagalną o wprowadzenie we wszystkich krajach świata prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Mamy bowiem świadomość fali demoralizacji szerzącej się w świecie i wywierania nacisków przez liberalne parlamenty i rządy innych krajów na rządzących w Polsce. W ten sposób włączymy się w realizację prośby św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” [EV, 100].

6. Modlitwa i obrona prawa do życia nadzieją dla całego świata.

Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 27 maja 2006 roku poświęcił kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Obrońcy życia z Krakowa — już następnego dnia po wizycie Benedykta XVI — podjęli inicjatywę, by obrońcy życia każdego dnia modlili się w intencji całego świata o przemianę ludzkich sumień, o zmianę prawodawstwa w każdym kraju świata. aby nie ograniczać się w swojej modlitwie tylko do Polski. Bo Polska sama się nie obroni. Już wtedy to odczuliśmy — znane są fakty upominania Polski za brak „prawa” kobiet do aborcji. Upomina Polskę Rada Europy, upomina nawet ONZ. Te patologiczne sytuacje można zmienić tylko przez zmianę świadomości na całym świecie.

Postanowiliśmy, że 2 osoby będą podejmować adorację przed Najświętszym Sakramentem przez 1 godzinę, każdego dnia.

5–8 października 2006 r. — Pierwszy Światowy Kongres Modlitwy w obronie życia w Fatimy.

24 marca 2007 r. rozpoczęła się taka Krucjata Modlitwy w Pradze, w Czechach, a 6 maja 2007 r. w Kijowie na Ukrainie.

W wielu krajach rozwija się modlitwa Duchowej Adopcji. Dlatego mamy niezłomną nadzieję, że Pan Bóg w swojej mocy przemieni i uratuje świat. Dlatego podejmujmy wielką modlitwę do Boga, Ojca wszelkiego życia, aby życie każdego człowieka, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, zawsze było traktowane jako święte i nienaruszalne. Bo modlitwa jest fundamentem każdego pozytywnego działania. A jaka musi być? — po inżyniersku chciałbym krótko stwierdzić, że kolana muszą zaboleć.

11–13 października 2007 r. — Drugi Światowy Kongres Modlitwy w obronie życia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 13 października 2007 r., w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich, w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczęła się Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka – Word Prayer for life.

Corocznie, od 27 kwietnia 2008 roku, w wielu parafiach w Polsce organizowany jest Dzień Przebłagania Boga za grzechy przeciwko życiu.

Każdego roku w sobotę przed Uroczystością Zwiastowania Pańskiego (zasadniczo 25 marca, ale data może być przesunięta, jeżeli wypada w Wielkim Tygodniu lub w Oktawie Wielkanocnej), na Jasnej Górze w czasie pielgrzymki obrońców życia, rozpoczyna się kolejny rok Krucjaty Modlitwy. W 2022 roku to już 42.

„W Chrystusie Zmarłym i Zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok: Życie zwycięży śmierć!” (Jan Paweł II, 26 lutego 1979 r.)

 

zestawił: Adam Kisiel