Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Błogosławieństwa

Błogosławieństwa

Naszej ini­cja­ty­wie modli­tew­nej towa­rzy­szy, od same­go począt­ku, życz­li­wość, pomoc i bło­go­sła­wień­stwo paste­rzy Kościoła. Przypomnijmy tyl­ko naj­waż­niej­sze fakty:

  • Błogosławieństwo Sługi Bożego Jana Pawła II prze­ka­za­ne nam za pośred­nic­twem ks. pra­ła­ta Stanisława Dziwisza pisem­nie w dniu 12 stycz­nia 1984 r.
  • Audiencja orga­ni­za­to­rów Krucjaty Modlitwy u Sługi Bożego Jana Pawła II, 13 sierp­nia 1991 r. w Krakowie, pod­czas piel­grzym­ki do Polski. 
Audiencja organizatorów Krucjaty Modlitwy u Sługi Bożego Jana Pawła II, 13 sierpnia 1991 r.
Audiencja orga­ni­za­to­rów Krucjaty Modlitwy u Sługi Bożego Jana Pawła II, 13 sierp­nia 1991 r.
  • Prymasowskie Błogosławieństwo ks. kard. Józefa Glempa (udzie­lo­ne 7 maja 1986 r.).
  • Błogosławieństwo metro­po­li­ty kra­kow­skie­go ks. kard. Stanisława Dziwiwsza.

Należy tak­że wspo­mnieć bło­go­sła­wień­stwo i wyra­zy wspar­cia licz­nych pol­skich biskupów.

Audiencja inicjatorów Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia Poczętych Dzieci u Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza w 25-lecie powstania Krucjaty, 18.10.2005 r.
Audiencja ini­cja­to­rów Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia Poczętych Dzieci u Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza w 25-lecie powsta­nia Krucjaty, 18.10.2005 r.