Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

„Życie czło­wie­ka od poczę­cia jest świę­te” –  roz­mo­wa z dr. inż. Adamem Kisielem, jed­nym z pomy­sło­daw­ców i twór­ców Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

Kwiecień 2024
O świa­do­mość, że każ­de życie jest darem Boga, jest świę­te i ma wymiar nie tyl­ko fizycz­ny, ale i duchowy.
Maj 2024
O sza­cu­nek dla kobiet i ich powo­ła­nia w świecie.
Styczeń 2024
O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o odważ­ne i jed­no­znacz­ne prze­ka­zy­wa­nie przez Ojca Świętego, bisku­pów i kapła­nów praw­dy o życiu poczę­te­go dziecka.
Luty 2024
O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Członków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i ich rodzin.
Marzec 2024
O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o dar ufnej i wytrwa­łej modli­twy oraz o łaskę czę­ste­go uczest­ni­cze­nia kato­li­ków we Mszy św. i przyj­mo­wa­nia Komunii Świętej w inten­cji obro­ny życia.
Kwiecień 2024
O świa­do­mość, że każ­de życie jest darem Boga, jest świę­te i ma wymiar nie tyl­ko fizycz­ny, ale i duchowy.
Maj 2024
O sza­cu­nek dla kobiet i ich powo­ła­nia w świecie.
Styczeń 2024
O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o odważ­ne i jed­no­znacz­ne prze­ka­zy­wa­nie przez Ojca Świętego, bisku­pów i kapła­nów praw­dy o życiu poczę­te­go dziecka.
Luty 2024
O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Członków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i ich rodzin.
Marzec 2024
O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o dar ufnej i wytrwa­łej modli­twy oraz o łaskę czę­ste­go uczest­ni­cze­nia kato­li­ków we Mszy św. i przyj­mo­wa­nia Komunii Świętej w inten­cji obro­ny życia.

Krucjata to glo­bal­na ini­cja­ty­wa, któ­ra łączy ludzi dobrej woli w modli­twie o ochro­nę życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci. 

Popularnonaukowy film o pierw­szych dzie­wię­ciu mie­sią­cach życia dziecka.