Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

„Życie czło­wie­ka od poczę­cia jest świę­te” –  roz­mo­wa z dr. inż. Adamem Kisielem, jed­nym z pomy­sło­daw­ców i twór­ców Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

Lipiec 2024
O sza­cu­nek dla Sakramentu mał­żeń­stwa. O świę­tych Małżonków.
Sierpień 2024
O sza­cu­nek dla rodzi­ców. O powo­ła­nia do świę­te­go Rodzicielstwa.
Wrzesień 2024
O sza­cu­nek dla rodzi­ny. O świę­te Rodziny.
Październik 2024
O sza­cu­nek dla kate­che­tów, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców oraz o zro­zu­mie­nie ich powo­ła­nia i licz­ne i świę­te powo­ła­nia do pra­cy z dzieć­mi i młodzieżą.
Listopad 2024
O sza­cu­nek dla zmar­łych, szcze­gól­nie Promotorów sza­cun­ku dla Życia.
Lipiec 2024
O sza­cu­nek dla Sakramentu mał­żeń­stwa. O świę­tych Małżonków.
Sierpień 2024
O sza­cu­nek dla rodzi­ców. O powo­ła­nia do świę­te­go Rodzicielstwa.
Wrzesień 2024
O sza­cu­nek dla rodzi­ny. O świę­te Rodziny.
Październik 2024
O sza­cu­nek dla kate­che­tów, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców oraz o zro­zu­mie­nie ich powo­ła­nia i licz­ne i świę­te powo­ła­nia do pra­cy z dzieć­mi i młodzieżą.
Listopad 2024
O sza­cu­nek dla zmar­łych, szcze­gól­nie Promotorów sza­cun­ku dla Życia.

Krucjata to glo­bal­na ini­cja­ty­wa, któ­ra łączy ludzi dobrej woli w modli­twie o ochro­nę życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci. 

Popularnonaukowy film o pierw­szych dzie­wię­ciu mie­sią­cach życia dziecka.