Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Program i ogólne intencje

Program i warunki uczestniczenia

Program Krucjaty, ogól­ne inten­cje i warun­ki uczest­ni­cze­nia w roku 2024/25

„Cokolwiek uczy­ni­li­ście jed­ne­mu z tych bra­ci moich naj­mniej­szych, mnie­ście uczy­ni­li”. (Mt 25,40) „Wszystko, o co w modli­twie pro­si­cie, sta­nie się wam, tyl­ko wierz­cie, że otrzy­ma­cie”. (Mk 11,24) „I życzę, i modlę się o to sta­le, aże­by rodzi­na pol­ska dawa­ła życie, żeby była wier­na świę­te­mu pra­wu życia”. (Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8.06.1979 r.)
W 45 roku trwa­nia naszej Krucjaty, w duchu wdzięcz­no­ści za ogrom łask udzie­lo­nych dzie­łu obro­ny życia czło­wie­ka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i prze­moż­ne wsta­wien­nic­two Matki Bożej, pro­po­nu­je­my wspól­ną modli­twę w nastę­pu­ją­cych intencjach: 
 • prze­bła­gal­nej: za grze­chy prze­ciw życiu czło­wie­ka popeł­nio­ne w naszej Ojczyźnie,
 • dzięk­czyn­nej: za wiel­kie dobro, jakie­go doświad­czy­li­śmy, a w szcze­gól­no­ści za: ura­to­wa­ne dzie­ci, oca­lo­ne sumie­nia matek i ojców oraz pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia; za wpro­wa­dze­nie usta­wo­daw­stwa chro­nią­ce­go życie nienarodzonych,
 • bła­gal­nej: o dal­szy wzrost sza­cun­ku wobec życia czło­wie­ka nie­na­ro­dzo­ne­go, cho­re­go, w pode­szłym wieku,
 • bła­gal­nej: o wpro­wa­dze­nie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej praw­nej ochro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci.
Uczestnik Krucjaty zobo­wią­zu­je się do modli­twy i postu w powyż­szych inten­cjach przez dowol­nie wybra­ny okres czasu:
 • codzien­nie odma­wiać wybra­ną przez sie­bie modli­twę, np. Litanię do Matki Bożej, dzie­sią­tek Różańca Świętego,
 • uczest­ni­czyć, raz w mie­sią­cu, w dzień powsze­dni we Mszy Świętej z przy­ję­ciem Komunii Świętej. Osoby cho­re i w pode­szłym wie­ku, któ­re nie mogą uczest­ni­czyć we Mszy Świętej, pro­szo­ne są o ofia­ro­wa­nie swo­je­go cier­pie­nia w inten­cji obro­ny życia.
 • pościć w inten­cjach obro­ny życia w śro­dy każ­de­go tygo­dnia przez czas uczest­ni­cze­nia w Krucjacie.
Do Krucjaty Modlitwy moż­na się włą­czyć w dowol­nym cza­sie, podej­mu­jąc zobo­wią­za­nie na czas nie­okre­ślo­ny z moż­li­wo­ścią rezy­gna­cji w dowol­nym cza­sie lub na czas z góry przez sie­bie okre­ślo­ny, np. na okres jed­ne­go roku lub krót­szy. Prosimy o zgło­sze­nie udzia­łu w Krucjacie w naj­bar­dziej wygod­ny dla sie­bie sposób: 
 • pocz­tą na adres: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków;
 • e‑mailem na adres: modlitwa@krucjata.org;
 • tele­fo­nicz­nie (od pn. do pt., w godz. 9:00–15:00), tel. 12 633 09 73;
 • sko­rzy­stać ze spe­cjal­ne­go for­mu­la­rza, któ­ry znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej www.krucjata.org/zgloszenia.
Jeżeli Uczestnik Krucjaty poda w swo­im zgło­sze­niu tyl­ko swo­je imię, wów­czas jego kon­takt z nami będzie wyłącz­nie jed­no­stron­ny – w takim razie koniecz­ne jest poda­nie dłu­go­ści cza­su zobo­wią­za­nia się do uczest­ni­cze­nia w Krucjacie. Podanie adre­su inter­ne­to­we­go da nam moż­li­wość kon­tak­tu elek­tro­nicz­ne­go, a poda­nie peł­ne­go adre­su pocz­to­we­go umoż­li­wia orga­ni­za­to­rom Krucjaty wysy­ła­nie tak­że mate­ria­łów dru­ko­wa­nych. Osoby waha­ją­ce się, któ­re oba­wia­ją się, że już dużo cza­su poświę­ca­ją na modli­twę i nie mogą przyj­mo­wać kolej­nych zobo­wią­zań pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że jeże­li już odma­wia­ją codzien­nie cho­ciaż jed­ną dzie­siąt­kę Różańca Św. w innych inten­cjach – wystar­czy, że dołą­czą inten­cję w obro­nie życia (nie muszą „doda­wać” nowe­go dzie­siąt­ka). Podjęcie dodat­ko­we­go postu w śro­dy nie musi koniecz­nie obej­mo­wać postu od mię­sa, ale może to być odmó­wie­nie sobie cze­goś, w sto­sun­ku do cze­go jest się bar­dzo przy­wią­za­nym (z uza­leż­nie­niem włącz­nie), np. sło­dy­czy, pale­nia papie­ro­sów, spo­ży­wa­nia alko­ho­lu, oglą­da­nia seria­li tele­wi­zyj­nych itp. A uczest­ni­cze­nie raz w mie­sią­cu, w dzień powsze­dni, we Mszy Świętej z przy­ję­ciem Komunii Świętej jest dla każ­de­go szan­są wzra­sta­nia w wie­rze i z cza­sem sta­je się czę­stą potrze­bą uczest­ni­cze­nia w tej naj­waż­niej­szej dla kato­li­ka modlitwie. Pragniemy pod­kre­ślić, że wszyst­kie mate­ria­ły wysy­ła­ne są bez­płat­nie i nigdy orga­ni­za­to­rzy Krucjaty nie pro­szą o dat­ki pie­nięż­ne. Koszty wysył­ki i mate­ria­łów dru­ko­wa­nych pokry­wa Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i tyl­ko na kon­to ban­ko­we tego Stowarzyszenia Uczestnicy Krucjaty mogą prze­ka­zy­wać swo­je dobro­wol­ne ofia­ry pie­nięż­ne prze­zna­czo­ne na obro­nę życia każ­de­go czło­wie­ka – zgod­nie ze sta­tu­tem Stowarzyszenia, któ­re jest orga­ni­za­cją pożyt­ku publicz­ne­go (numer KRS 0000140437). Organizatorzy Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a tak­że Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka niko­mu nie udo­stęp­nia zebra­nych przez sie­bie danych i sza­nu­je pra­wo do pry­wat­no­ści wszyst­kich osób prze­ka­zu­ją­cych mu jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sobie. Dokładamy naj­wyż­szych sta­rań, by wszel­kie dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pol­skie­go i Unii Europejskiej (RODO). Pełna treść klau­zu­li o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych dostęp­na jest pod adre­sem: www.pro-life.pl/klauzula Zgłoszonym uczest­ni­kom orga­ni­za­to­rzy Krucjaty prze­sła­ne będą szcze­gó­ło­we, mie­sięcz­ne inten­cje. Serdecznie zachę­ca­my do pod­ję­cia tej modli­twy oraz zgło­sze­nia swo­je­go uczest­nic­twa w Krucjacie. W imie­niu organizatorów: 
Joanna Banasik Halina i  Czesław  Chytrowie Janusz Kawecki Grażyna Kich Adam Kisiel Janina Palus  Wanda Półtawska  Beata Trzcińska Paweł Wosicki Jadwiga Wronicz Wojciech Zięba  Antoni Zięba 
Kraków-Częstochowa, 6 kwiet­nia 2024 r.