Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Kościół w obronie życia

Wypowiedzi św. Jana Pawła II

„Walczcie, aby każ­de­mu czło­wie­ko­wi przy­zna­no pra­wo do uro­dze­nia się… Nie znie­chę­caj­cie się trud­no­ścia­mi, sprze­ci­wa­mi czy nie­po­wo­dze­nia­mi, jakie może­cie spo­tkać na tej dro­dze. Chodzi o czło­wie­ka i nie moż­na w tej sytu­acji zamy­kać się w bier­nej rezy­gna­cji”. (Rzym 26.02.1979 r.)

„Troska o dziec­ko, jesz­cze przed jego naro­dze­niem, od pierw­szej chwi­li poczę­cia (…) jest pierw­szym i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem sto­sun­ku czło­wie­ka do czło­wie­ka”. (Nowy Jork, ONZ 2.10.1979 r.)

„Kościół bro­niąc pra­wa do życia odwo­łu­je się do szer­szej, uni­wer­sal­nej płasz­czy­zny, któ­ra obo­wią­zu­je wszyst­kich ludzi. Prawo do życia nie jest tyl­ko kwe­stią świa­to­po­glą­du, nie jest tyl­ko pra­wem reli­gij­nym, ale jest pra­wem czło­wie­ka”. (Kalisz 4.06.1997 r.)

„I życzę, i modlę się o to sta­le, aże­by rodzi­na pol­ska dawa­ła życie, żeby była wier­na świę­te­mu pra­wu życia”. (Nowy Targ 8.06.1979 r.)

„Stosunek do daru życia jest wykład­ni­kiem i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem auten­tycz­ne­go sto­sun­ku czło­wie­ka do Boga i do czło­wie­ka, czy­li wykład­ni­kiem i spraw­dzia­nem auten­tycz­nej reli­gij­no­ści i moral­no­ści”. (Jasna Góra 19.06.1983 r.)