Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

XXXV-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

XXXV-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Z oka­zji XXXV-lecia Krucjaty 12 paź­dzier­ni­ka 2015 r. odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta Msza św. kon­ce­le­bro­wa­na pod prze­wod­nic­twem JE ks. bisku­pa Jana Szkodonia z udzia­łem dwu­na­stu kapła­nów. Ksiądz Biskup dzię­ko­wał Wszechmocnemu Bogu za Krucjatę Modlitwy, jej owo­ce, jej uczest­ni­ków i wszyst­kich obroń­ców życia. Homilię wygło­sił ks. prof. dr hab. Edward Staniek, któ­ry od począt­ku powsta­nia tej ini­cja­ty­wy opie­ko­wał się nią, wspie­rał modli­twą i radą. Ksiądz Profesor pod­kre­ślił, że przez 35 lat modli­twy i róż­no­rod­nych form apo­stol­stwa powsta­ła szcze­gól­na wspól­no­ta bro­nią­ca życie czło­wie­ka. Modlitwę i apo­stol­stwo w obro­nie życia czło­wie­ka wspo­ma­ga szcze­gól­na Łaska Boża i opie­ka Matki Bożej.

Pod koniec Mszy św. dr inż. Antoni Zięba przed­sta­wił „zmo­dy­fi­ko­wa­ny” pro­gram Krucjaty Modlitwy pod­kre­śla­jąc, że Krucjata Modlitwy zro­dzi­ła się wprost z naucza­nia św. Jana Pawła II prze­ka­za­ne­go nam w cza­sie I piel­grzym­ki do Ojczyzny w czerw­cu 1979 r. Program ten uzy­skał peł­ną apro­ba­tę J Em ks. kar­dy­na­ła Stanisława Dziwisza.

Zachęcamy gorą­co do włą­cze­nia się w tę modlitwę.

Relacja w TV Trwam:

Film „Broniąc życia czło­wie­ka” przy­go­to­wa­ny na XXXV-lecie Krucjaty: