Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Serwis inter­ne­to­wy Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci pro­wa­dzo­ny jest przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, któ­re sza­nu­je pra­wo do pry­wat­no­ści wszyst­kich osób prze­ka­zu­ją­cych mu jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sobie. Dokładamy naj­wyż­szych sta­rań, by wszel­kie dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pol­skie­go i Unii Europejskiej.

Nasza poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies infor­mu­je, jak prze­twa­rza­my dane osób odwie­dza­ją­cych stro­nę inter­ne­to­wą Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, znaj­du­ją­cą się pod adre­sem www.krucjata.org.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych oso­bo­wych Użytkowników ser­wi­su inter­ne­to­we­go Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.krucjata.org, jeste­śmy my, czy­li Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z sie­dzi­bą w Krakowie. Dokładny adres sie­dzi­by to: ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest wpi­sa­ne do Krajowego Rejestru Sądowego pod nume­rem KRS: 0000140437. Jego NIP to: 6792566512, a REGON: 357017981.

II. Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z któ­rym możesz się skon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich danych oso­bo­wych i reali­za­cji swo­ich praw przez e‑mail: ido@pro-life.pl; tele­fon: 12 421–08-43 lub pisem­nie na adres naszej sie­dzi­by, wska­za­ny w pkt. I.

III. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane, któ­re Użytkownik poda­je i pozo­sta­wia pod­czas prze­by­wa­nia w ser­wi­sie inter­ne­to­wym Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.krucjata.org. Nigdy nie zabie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użytkowników nasze­go ser­wi­su internetowego.

Nasza stro­na inter­ne­to­wa – tak jak pra­wie każ­da stro­na inter­ne­to­wa w sie­ci Internet – wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies (zwa­ne też „cia­stecz­ka­mi”). Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we zapi­sy­wa­ne przez stro­nę inter­ne­to­wą w urzą­dze­niu Użytkownika. Kiedy prze­glą­dar­ka ponow­nie połą­czy się ze stro­ną, witry­na na pod­sta­wie wcze­śniej zapi­sa­nych „cia­ste­czek” jest w sta­nie roz­po­znać urzą­dze­nie, z któ­re­go korzy­sta Użytkownik.

Stosowane przez nas pli­ki cookies nie słu­żą do iden­ty­fi­ka­cji Użytkowników i na ich pod­sta­wie nie jest w żaden spo­sób usta­la­na ich tożsamość.

Użytkownik stro­ny może przy­go­to­wać swo­ją prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą do unie­moż­li­wia­nia zapi­sy­wa­nia pli­ków cookies. Odpowiednią funk­cję moż­na zna­leźć w opcjach usta­wień prze­glą­dar­ki internetowej.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pro­wa­dzi za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej www.krucjata.org zapi­sy na listę uczest­ni­ków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Użytkownik chcą­cy korzy­stać z tej moż­li­wo­ści jest zobo­wią­za­ny do poda­nia swo­ich danych kore­spon­den­cyj­nych, na któ­ry Stowarzyszenie może wysy­łać wia­do­mo­ści doty­czą­ce Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz infor­ma­cje o swo­jej pozo­sta­łej dzia­łal­no­ści statutowej.

IV. W jakim celu oraz na jakiej pod­sta­wie prze­twa­rza­my dane

Pliki cookies na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.krucjata.org wspo­ma­ga­ją two­rze­nie ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użytkownicy korzy­sta­ją z jej zaso­bów, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawartości.

Dane, jakie pozy­sku­je­my dzię­ki „cia­stecz­kom” prze­twa­rza­my na pod­sta­wie nasze­go uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, pole­ga­ją­ce­go na chę­ci popra­wia­nia dzia­ła­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej, znaj­du­ją­cej się pod adre­sem www.krucjata.org, a tak­że w celu popra­wy sto­so­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści i świad­czo­nych usług (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozyskane od Użytkowników dane wyko­rzy­stu­je­my wyłącz­nie do wysy­ła­nia waż­nych wia­do­mo­ści zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz pozo­sta­łą dzia­łal­no­ścią sta­tu­to­wą Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Korespondencję tego typu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie zgo­dy, któ­rą musiał wyra­zić Użytkownik pod­czas zapi­sy­wa­nia się na listę uczest­ni­ków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Jak dłu­go prze­twa­rza­my dane

Serwer, na któ­rym utrzy­my­wa­na jest stro­na inter­ne­to­wa Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.krucjata.org, ma dostęp wyłącz­nie do pli­ków cookies, któ­re wcze­śniej sam umie­ścił na urzą­dze­niach Użytkowników, o ile nie wyga­sła ich waż­ność (któ­ra jest cechą pli­ku cookie) lub Użytkownik samo­dziel­nie ich nie usu­nął. Usunięcie pli­ków cookies, zebra­nych przez urzą­dze­nie Użytkownika, umoż­li­wia każ­da prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa, a odpo­wied­nią funk­cję moż­na zna­leźć w jej opcjach ustawień.

Korzystamy z opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go pod­mio­tów trze­cich (Google Analytics), zamiesz­cza­ją­ce­go w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika pli­ki cookies. Warto wie­dzieć, że nie­mal­że każ­da stro­na inter­ne­to­wa na świe­cie uży­wa jakie­goś opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go i nie jest to żad­nym nad­uży­ciem. Według sta­ty­styk, naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne jest narzę­dzie Google Analitycs. Zasady Google Analytics doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa i pry­wat­no­ści moż­na prze­gląd­nąć pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

Dane, któ­re pozy­ska­li­śmy od Użytkowników, któ­rzy zapi­sa­li się na listę uczest­ni­ków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych, prze­twa­rza­my do cza­su cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie. Informację o moż­li­wo­ści i spo­so­bie wyco­fa­nia zgo­dy, Użytkownik moż­ne zna­leźć w każ­dym wysła­nym przez nas liście czy e‑mailu.

VI. Czy pro­fi­lu­je­my dane Użytkowników nasze­go ser­wi­su internetowego

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nie pro­wa­dzi takich dzia­łań na danych poda­nych i pozo­sta­wio­nych przez Użytkowników ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.krucjata.org.

VII. Jakie pra­wa przy­słu­gu­ją Użytkownikom nasze­go ser­wi­su internetowego

Nigdy nie zabie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użytkowników stro­ny inter­ne­to­wej Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.krucjata.org. Nie licząc ewen­tu­al­ne­go pozo­sta­wie­nia danych w celu zapi­sa­nia się na listę uczest­ni­ków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych, jedy­nym śla­dem, któ­rym dys­po­nu­je­my po odwie­dzi­nach Użytkowników na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, są ano­ni­mo­we dane zebra­ne przez narzę­dzie Google Analytics. Są to sta­ty­sty­ki użyt­ko­wa­nia stro­ny. Widzimy przy­bli­żo­ne dane doty­czą­ce tego, skąd pocho­dzą nasi Użytkownicy, jak tra­fi­li do nasze­go ser­wi­su, co oglą­da­ją i jak dłu­go, w co kli­ka­ją. Takie dane bar­dzo uła­twia­ją pro­wa­dze­nie i popra­wia­nie nasze­go ser­wi­su internetowego.

Użytkownik ma pra­wo nie zgo­dzić się na to, żeby jego odwie­dzi­ny naszej stro­ny inter­ne­to­wej zna­la­zły się w dostęp­nych dla nas ano­ni­mo­wych sta­ty­sty­kach. W tym celu powi­nien zain­sta­lo­wać doda­tek do swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, przy­go­to­wa­ny przez twór­cę narzę­dzia Google Analytics. Taki doda­tek moż­na zna­leźć pod adre­sem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Użytkownik, któ­ry zapi­sał się na listę uczest­ni­ków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych, w każ­dej chwi­li może wyco­fać zgo­dę na prze­twa­rza­nie poda­nych przez sie­bie danych. Po wyco­fa­niu zgo­dy, dane Użytkownika zosta­ną usu­nię­te z bazy danych, wyko­rzy­sty­wa­nych do pro­wa­dze­nia kore­spon­den­cji Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych.

VIII. Komu udo­stęp­nia­my dane

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka niko­mu nie udo­stęp­nia zebra­nych przez sie­bie ano­ni­mo­wych danych sta­ty­stycz­nych o Użytkownikach ser­wi­su inter­ne­to­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.pro-life.pl. Nie prze­ka­zu­je tak­że niko­mu danych z listy uczest­ni­ków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych.