Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Program i ogólne intencje

Formy modlitwy

Wśród uczest­ni­ków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci powsta­ły od 1980 roku nastę­pu­ją­ce ini­cja­ty­wy modlitewne:

  • corocz­na jed­no­dnio­wa piel­grzym­ka obroń­ców życia na Jasną Górę (od roku 1981; sobo­ta przed Uroczystością Zwiastowania Pańskiego),
Coroczna pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę.
Coroczna piel­grzym­ka obroń­ców życia na Jasną Górę.
 
  • comie­sięcz­na ado­ra­cja Najświętszego Sakramentu w koście­le Sióstr Felicjanek w Krakowie ul. Smoleńsk 6 (w każ­dy ostat­ni wto­rek mie­sią­ca) od godz. 8 do godz. 18, po niej o godz. 18 Msza św. w inten­cji obro­ny życia,
  • comie­sięcz­na modli­twa (w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca) w inten­cji obro­ny życia w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie, od godz. 14.45 do 18: Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza św., moż­li­wość pod­ję­cia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, ado­ra­cja Najświętszego Sakramentu,
  • codzien­na godzin­na modli­twa w inten­cji obro­ny życia na całym świe­cie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (zapo­cząt­ko­wa­na bez­po­śred­nio po nawie­dze­niu tego świa­to­we­go cen­trum Bożego Miłosierdzia przez Ojca Świętego Benedykta XVI w maju 2006 r.),
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Fot.: Zygmunt Put Zetpe0202 / Wikimedia Commons.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Fot.: Zygmunt Put Zetpe0202 / Wikimedia Commons.
  • modli­twa wyna­gra­dza­ją­ca za grze­chy prze­ciw życiu w Bazylice Miłosierdzia w Łagiewnikach – Święto Młodzianków 28 grud­nia; Koronka do Bożego Miłosierdzia (godz. 15.00), po niej Msza św.