Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Kontakt

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków

tel. 12 311 02 60

e‑mail: modlitwa@krucjata.org

 

 

Korespondencję moż­na tak­że prze­słać za pomo­cą poniż­sze­go formularza:

  Osoba:

  Imię:

  Nazwisko:

  Adres ema­il:

  Wiadomość:

  na prze­twa­rza­nie przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z sie­dzi­bą w Krakowie, ul. Krowoderska 24/6 moich danych oso­bo­wych, prze­ka­za­nych w powyż­szym formularzu. 

  , że klau­zu­la infor­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dostęp­na jest pod adre­sem www.pro-life.pl/klauzula.