Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Dołącz do modlitwy

Zgłoszenia

Zobowiązuję się do modli­twy w inten­cjach obro­ny życia według pro­gra­mu Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

  Osoba:

  Imię:

  Nazwisko:

  Ulica:

  Numer domu:

  Numer miesz­ka­nia:

  Kod pocz­to­wy:

  Miejscowość:

  Numer tele­fo­nu:

  Adres ema­il:

  Długość cza­su zobo­wią­za­nia (nie­okre­ślo­ny do odwo­ła­nia, rok, mie­siąc itp.) oraz inne uwagi:

  na prze­twa­rza­nie przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z sie­dzi­bą w Krakowie, ul. Krowoderska 24/6 moich danych oso­bo­wych, prze­ka­za­nych w powyż­szym formularzu. 

  , że klau­zu­la infor­ma­cyj­na o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dostęp­na jest pod adre­sem www.pro-life.pl/klauzula.

  Uprzejmie pro­si­my o poda­nie adre­su e‑mail w celu łatwiej­sze­go kon­tak­tu w spra­wach Krucjaty.

  Zgłoszenia udzia­łu w Krucjacie moż­na też nad­sy­łać pocz­tą pod adres: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków lub e‑mailem na adres: modlitwa@krucjata.org. Można też zgła­szać się tele­fo­nicz­nie (od pn. do pt., w godz. 9:00–15:00), tel. 12 311 02 60.

  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Fot.: Zygmunt Put Zetpe0202 / Wikimedia Commons.
  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Fot.: Zygmunt Put Zetpe0202 / Wikimedia Commons.