Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci na rok 2023–2024

Patronem Krucjaty jest św. Jan Paweł II

2023

Styczeń

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prosimy o jasny i zde­cy­do­wa­ny prze­kaz praw­dy o życiu poczę­tym gło­szo­ny przez bisku­pów, kapła­nów i wychowawców.

Luty

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prosimy o odważ­ne i czy­tel­ne świa­dec­two Członków Krucjaty Modlitwy na rzecz obro­ny dziec­ka poczętego.

Marzec

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prosimy o łaskę czę­ste­go uczest­ni­cze­nia kato­li­ków we Mszy św. i przyj­mo­wa­nia Komunii Świętej w inten­cji obro­ny życia.

Kwiecień

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o świa­tło Ducha Świętego dla usta­wo­daw­ców we wszyst­kich kra­jach świa­ta, aby wpro­wa­dzi­li pra­wo chro­nią­ce życie każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci..

Maj

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o pra­we sumie­nie dla każ­de­go czło­wie­ka, aby oka­zu­jąc wdzięcz­ność Bogu za wła­sne życie nigdy nie przy­czy­nia­li się do śmier­ci dzie­ci nie narodzonych.

Czerwiec

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o nawró­ce­nie wszyst­kich ludzi win­nych śmier­ci nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci i wyna­gro­dze­nie Najświętszemu Sercu Jezusa za zbrod­nie dzieciobójstwa.

Lipiec

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o dar powo­ła­nia i zaan­ga­żo­wa­nia mło­dych ludzi w spra­wę obro­ny życia dzie­ci poczętych.

Sierpień

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o sku­tecz­ną tro­skę usta­wo­daw­ców o los rodzin wycho­wu­ją­cych dzie­ci spe­cjal­nej troski.

Wrzesień

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o wła­ści­we wycho­wa­nie i for­mo­wa­nie sumień dzie­ci i mło­dzie­ży do sza­cun­ku wobec życia czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci.

Październik

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o sza­cu­nek dla życia poczę­te­go w naucza­niu i dawa­niu świa­dec­twa dzie­ciom i mło­dzie­ży przez nauczy­cie­li i wychowawców.

 Listopad

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o pra­we sumie­nie dla leka­rzy i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, aby życie każ­de­go czło­wie­ka było chro­nio­ne od poczę­cia do natu­ral­nej śmierci.

Grudzień

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o szla­chet­ne posta­wy dla dzien­ni­ka­rzy oraz pra­cow­ni­ków mediów w gło­sze­niu praw­dy o god­no­ści życia każ­de­go czło­wie­ka, nie­za­leż­nie od jego roz­wo­ju, zdro­wia czy upośledzenia.

2024

Styczeń

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o odważ­ne i jed­no­znacz­ne prze­ka­zy­wa­nie przez Ojca Świętego, bisku­pów i kapła­nów praw­dy o życiu poczę­te­go dziecka.

Luty

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Członków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i ich rodzin.

Marzec

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o dar ufnej i wytrwa­łej modli­twy oraz o łaskę czę­ste­go uczest­ni­cze­nia kato­li­ków we Mszy św. i przyj­mo­wa­nia Komunii Świętej w inten­cji obro­ny życia.

 

Ks. Franciszek Płonka