Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Program i ogólne intencje

Intencje miesięczne

2024

Styczeń

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o odważ­ne i jed­no­znacz­ne prze­ka­zy­wa­nie przez Ojca Świętego, bisku­pów i kapła­nów praw­dy o życiu poczę­te­go dziecka.

Luty

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla Członków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i ich rodzin.

Marzec

O Miłosierdzie Boże dla całe­go świa­ta. Prośmy o dar ufnej i wytrwa­łej modli­twy oraz o łaskę czę­ste­go uczest­ni­cze­nia kato­li­ków we Mszy św. i przyj­mo­wa­nia Komunii Świętej w inten­cji obro­ny życia.

Kwiecień

O świa­do­mość, że każ­de życie jest darem Boga, jest świę­te i ma wymiar nie tyl­ko fizycz­ny, ale i duchowy.

Maj

O sza­cu­nek dla kobiet i ich powo­ła­nia w świecie.

Czerwiec

O sza­cu­nek dla męż­czyzn i ich powo­ła­nia w świecie.

Lipiec

O sza­cu­nek dla Sakramentu mał­żeń­stwa. O świę­tych Małżonków.

Sierpień

O sza­cu­nek dla rodzi­ców. O powo­ła­nia do świę­te­go Rodzicielstwa.

Wrzesień

O sza­cu­nek dla rodzi­ny. O świę­te Rodziny.

Październik

O sza­cu­nek dla kate­che­tów, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców oraz o zro­zu­mie­nie ich powo­ła­nia i licz­ne i świę­te powo­ła­nia do pra­cy z dzieć­mi i młodzieżą.

Listopad

O sza­cu­nek dla zmar­łych, szcze­gól­nie Promotorów sza­cun­ku dla Życia.

Grudzień 

O sza­cu­nek dla czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej i zro­zu­mie­nie jej daru w życiu każ­de­go mło­de­go człowieka.

 

2025

Luty

O sza­cu­nek i dar zro­zu­mie­nia dla powo­ła­nia  do życia kon­se­kro­wa­ne­go. O licz­ne i świę­te Powołania kapłań­skie, zakon­ne i misyjne.

Marzec

O sza­cu­nek dla poczę­te­go życia. O świa­do­mych Rodziców kocha­ją­cych swo­je Dzieci.

 

Drodzy Uczestnicy Krucjaty!

Skupiamy się nad hasła­mi napi­sa­ny­mi duży­mi lite­ra­mi: Bóg, świę­te, kobie­ta, męż­czy­zna

Modlimy się o sza­cu­nek i zro­zu­mie­nie — myślę, że współ­cze­sny czło­wiek nie­jed­no­krot­nie nie rozu­mie i nie sza­nu­je Boga, życia, świę­to­ści, powo­ła­nia, rodzi­ciel­stwa etc.

Ks. Seweryn Puchała