Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Życie człowieka od poczęcia jest święte

Z dr. inż. Adamem Kisielem, jed­nym z pomy­sło­daw­ców i twór­ców Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, wie­lo­let­nim współ­pra­cow­ni­kiem dr. inż. Antoniego Zięby – w latach 1992–2020 redak­to­rem naczel­nym Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” – roz­ma­wia Joanna Banasik.

Marzec 2018

Służebnico Pańska – módl się za nami! Bóg ocze­ki­wał od Maryi z Nazaretu zgo­dy na poczę­cie Jego Syna. Wiadomość prze­ka­zał Jej Archanioł Gabriel, jedy­ny ze stwo­rzeń wta­jem­ni­czo­ny w pla­ny Boga. Maryja uwa­ża­ła sie­bie za słu­żą­cą Boga i natych­miast odpo­wie­dzia­ła: „Niech Mi się sta­nie według sło­wa twe­go”. 25 mar­ca to dzie­więć mie­się­cy do 25 grud­nia, dnia Narodzenia Jezusa. Czas Jego […]

Luty 2018

Matko Boża Gromniczna – módl się za nami! Gromnica to poświę­co­na świe­ca, któ­ra w rękach Matki Bożej bro­ni przed ude­rze­nia­mi gro­mu, czy­li pio­ru­na. Za wsta­wien­nic­twem Matki Bożej pro­si­my, aby Bóg zacho­wał od gro­mów, jakie w poczę­te dziec­ko rzu­ca współ­cze­sny świat. Matka Boża nie boi się gromów.

Styczeń 2018

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami! W Kościele Nowy Rok kalen­da­rzo­wy roz­po­czy­na­my uro­czy­sto­ścią Świętej Bożej Rodzicielki. Ten tytuł nada­no Matce Bożej po dłu­gich i ostrych dys­ku­sjach, w któ­rych jed­ni uwa­ża­li, że wystar­czy tytuł Rodzicielka Chrystusa. Kiedy jed­nak spre­cy­zo­wa­no, że mat­ka rodzi oso­bę, wte­dy uzna­no tytuł Bożej Rodzicielki, bo Jej Syn jest Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.

Grudzień 2017

Niepokalanie Poczęta – módl się za nami! Ósmego grud­nia pięk­ne świę­to dla człon­ków naszej Krucjaty. Jest ono wspo­mnie­niem poczę­cia Matki Jezusa Chrystusa. Odsłania zamysł Boga co do ludz­ko­ści. On chciał, aby Adam i Ewa rodzi­li dzie­ci świę­te. Zgrzeszyli i rodzą je bez życia Bożego. Niepokalana jest przy każ­dym poczę­ciu dziec­ka i kocha je. Na zie­mi jest ono w zasię­gu zła, […]

Listopad 2017

Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami! Listopad to mie­siąc odnaj­dy­wa­nia się w tajem­ni­cy świę­te­go Kościoła. Dokonuje się to przez spo­tka­nie ze świę­ty­mi w nie­bie i świę­ty­mi — choć jesz­cze cier­pią­cy­mi z powo­du tęsk­no­ty za oglą­da­niem Boga — w czyśćcu.

Październik 2017

Matko Boża Różańcowa – módl się za nami! Różaniec to for­ma modli­twy z Matką Bożą. Polega ona na roz­wa­ża­niu tajem­nic nasze­go zba­wie­nia. Ona roz­wa­ża­ła je, a my się tego od Niej uczy­my. Celem roz­wa­ża­nia jest wcie­la­nie w życie Tajemnic, tra­dy­cyj­nie uję­tych w trzy czę­ści różań­ca, a obec­nie jesz­cze w czwar­tą – w Tajemnice Światła.

Wrzesień 2017

Matko Bolesna — módl się za nami! Wrzesień ma trzy wspo­mnie­nia Maki Bożej. Jej Narodzenie, Jej Imienia i Matki Bożej Bolesnej. Z Nią Krucjata Modlitw bła­ga Ojca Niebieskiego o wyba­wie­nie od śmier­ci poczę­te­go dziec­ka, o jego wiecz­ne zba­wie­nie po wyko­na­niu zadań, jakie ma wyzna­czo­ne na zie­mi, o szczę­ście dla jego rodzi­ców oraz o miło­sier­dzie Boga dla tych, któ­rzy dzie­cię zabijają.

Sierpień 2017

Matko Boża Wniebowzięta — módl się za nami! Jezus kochał Matkę i po Jej śmier­ci cia­ło prze­niósł do nie­ba. To pierw­sze zmar­twych­wsta­nie w gro­nie Jego wyznaw­ców. Zadania na zie­mi wyko­na­ła. Wtajemniczona w wiecz­ność jed­nak w stu pro­cen­tach uczest­ni­czy w tym, co się dzie­je na zie­mi. Interesuje Ją nie tyl­ko życie jed­nost­ki, ale przede wszyst­kim śro­do­wi­sko, bo bez nie­go nie ma życia.

Luty 2017. Wynagrodzenie za grzechy prawodawców i prawników

Prawo Boże jest spra­wie­dli­we i jako takie jest zawsze dobre, nawet gdy suro­wo karze. Prawa ludz­kie nie są nasta­wio­ne na spra­wie­dli­wość, lecz na obro­nę inte­re­sów warstw z przy­wi­le­ja­mi, lub na obro­nę czy­nią­cych zło.