Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Październik 2017

Matko Boża Różańcowa – módl się za nami!

Różaniec to for­ma modli­twy z Matką Bożą. Polega ona na roz­wa­ża­niu tajem­nic nasze­go zba­wie­nia. Ona roz­wa­ża­ła je, a my się tego od Niej uczy­my. Celem roz­wa­ża­nia jest wcie­la­nie w życie Tajemnic, tra­dy­cyj­nie uję­tych w trzy czę­ści różań­ca, a obec­nie jesz­cze w czwar­tą – w Tajemnice Światła.

Modlitwa za poczę­te dzie­ci to uczest­ni­cze­nie w zba­wie­niu ich i tych, któ­rzy bio­rą odpo­wie­dzial­ność za ich życie. Kto trzy­ma w ręku róża­niec, ten trzy­ma za suk­nię Matkę Bożą i z Nią mówi z Bogiem na tema­ty, któ­re go interesują.

 

Ks. Edward Staniek