Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Wrzesień 2017

Matko Bolesna — módl się za nami!

Wrzesień ma trzy wspo­mnie­nia Maki Bożej. Jej Narodzenie, Jej Imienia i Matki Bożej Bolesnej. Z Nią Krucjata Modlitw bła­ga Ojca Niebieskiego o wyba­wie­nie od śmier­ci poczę­te­go dziec­ka, o jego wiecz­ne zba­wie­nie po wyko­na­niu zadań, jakie ma wyzna­czo­ne na zie­mi, o szczę­ście dla jego rodzi­ców oraz o miło­sier­dzie Boga dla tych, któ­rzy dzie­cię zabijają.

Liczymy ile jest wize­run­ków Matki Bożej w zasię­gu nasze­go codzien­ne­go życia (miesz­ka­nie, kaplicz­ki, kościo­ły) i w spoj­rze­niu na nie pro­si­my o dosko­na­le­nie miło­ści do Matki Bożej dla człon­ków naszej Krucjaty.

 

Ks. Edward Staniek