Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Luty 2018

Matko Boża Gromniczna – módl się za nami!

Gromnica to poświę­co­na świe­ca, któ­ra w rękach Matki Bożej bro­ni przed ude­rze­nia­mi gro­mu, czy­li pio­ru­na. Za wsta­wien­nic­twem Matki Bożej pro­si­my, aby Bóg zacho­wał od gro­mów, jakie w poczę­te dziec­ko rzu­ca współ­cze­sny świat. Matka Boża nie boi się gromów.

Matka Boża, upro­si miło­sier­dzie Boga dla wszyst­kich, któ­rzy nie dora­sta­ją do odpo­wie­dzial­no­ści za poczę­te dzie­ci i dla­te­go nie umie­ją ich kochać.

 

Ks. Edward Staniek