Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Marzec 2018

Służebnico Pańska – módl się za nami!

Bóg ocze­ki­wał od Maryi z Nazaretu zgo­dy na poczę­cie Jego Syna. Wiadomość prze­ka­zał Jej Archanioł Gabriel, jedy­ny ze stwo­rzeń wta­jem­ni­czo­ny w pla­ny Boga. Maryja uwa­ża­ła sie­bie za słu­żą­cą Boga i natych­miast odpo­wie­dzia­ła: „Niech Mi się sta­nie według sło­wa twe­go”. 25 mar­ca to dzie­więć mie­się­cy do 25 grud­nia, dnia Narodzenia Jezusa. Czas Jego miesz­ka­nia w łonie Mamy i uświę­ce­nia tego łona. Ono wte­dy było dla Niego niebem.

Nasza Krucjata pro­si o umi­ło­wa­nie i wyko­na­nie woli Boga przez wszyst­kich człon­ków tak, jak ją miło­wa­ła i wyko­na­ła Matka Jezusa.

 

Ks. Edward Staniek