Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Styczeń 2018

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami!

W Kościele Nowy Rok kalen­da­rzo­wy roz­po­czy­na­my uro­czy­sto­ścią Świętej Bożej Rodzicielki. Ten tytuł nada­no Matce Bożej po dłu­gich i ostrych dys­ku­sjach, w któ­rych jed­ni uwa­ża­li, że wystar­czy tytuł Rodzicielka Chrystusa. Kiedy jed­nak spre­cy­zo­wa­no, że mat­ka rodzi oso­bę, wte­dy uzna­no tytuł Bożej Rodzicielki, bo Jej Syn jest Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.

Każda mat­ka może się odna­leźć w Bożej Rodzicielce, gdy wie­rzy, że jej dziec­ko na Chrzcie otrzy­ma god­ność dziec­ka Bożego. Rodzi czło­wie­ka, któ­ry może być przez Boga adop­to­wa­ny i uzna­ny za Jego dziec­ko. Uroczystość odsła­nia god­ność mat­ki i dziecka.

 

Ks. Edward Staniek