Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Grudzień 2017

Niepokalanie Poczęta – módl się za nami!

Ósmego grud­nia pięk­ne świę­to dla człon­ków naszej Krucjaty. Jest ono wspo­mnie­niem poczę­cia Matki Jezusa Chrystusa. Odsłania zamysł Boga co do ludz­ko­ści. On chciał, aby Adam i Ewa rodzi­li dzie­ci świę­te. Zgrzeszyli i rodzą je bez życia Bożego. Niepokalana jest przy każ­dym poczę­ciu dziec­ka i kocha je. Na zie­mi jest ono w zasię­gu zła, a rodzi­ce nie tyl­ko nie prze­ka­zu­ją życia Bożego, ale bywa, że nisz­czą życie docze­sne nie pozwa­la­jąc dziec­ku się narodzić.

Dni Adwentu i Bożego Narodzenia człon­ko­wie Krucjaty prze­ży­wa­ją z Niepokalanie Pocztą i pro­szą Ją o mądre spoj­rze­nie ludzi dobrej woli na poczę­cie dziecka.

 

Ks. Edward Staniek