Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Listopad 2017

Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami!

Listopad to mie­siąc odnaj­dy­wa­nia się w tajem­ni­cy świę­te­go Kościoła. Dokonuje się to przez spo­tka­nie ze świę­ty­mi w nie­bie i świę­ty­mi — choć jesz­cze cier­pią­cy­mi z powo­du tęsk­no­ty za oglą­da­niem Boga — w czyśćcu.

Nasza Krucjata włą­cza się w tę tajem­ni­cę i bła­ga Boga, aby każ­de poczę­te dziec­ko w niej zamiesz­ka­ło. Pamięta też o poku­tu­ją­cych w czyść­cu za grze­chy dzie­cio­bój­stwa, któ­re wyzna­li w akcie żalu, ale kon­se­kwen­cje ich czy­nu zoba­czy­li dopie­ro w chwi­li sądu. Kto nisz­czy dziec­ko, nisz­czy miliar­dy dobra, jakim ono mia­ło ubo­ga­cić świat. Zabójca odpo­wia­da za brak tego dobra.

 

Ks. Edward Staniek