Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Styczeń 2016. Aby obrońcy życia mądrze, wytrwale i radośnie realizowali dzieło obrony życia człowieka przez cały Nowy Rok 2016

Z Objawienia zna­my dwa pro­gra­my Boga. Jeden – stwo­rze­nia — obej­mu­je kosmos i świat ducho­wy. Jest on uję­ty w czas, ma swój począ­tek i swój koniec. Ziemia też zosta­ła stwo­rzo­na, i zmie­rza do cał­ko­wi­tej prze­mia­ny, a to będzie koniec tej for­my jej egzy­sten­cji, jaką obser­wu­je­my.Drugi pro­gram skon­cen­tro­wa­ny jest na odku­pie­niu i zba­wie­niu istot wol­nych. Jego tajem­ni­cą jest wcie­le­nie i śmierć na krzy­żu Syna Bożego oraz Jego przyj­ście w chwa­le, aby sądzić żywych i umar­łych. Każdy czło­wiek uczest­ni­czy w pro­gra­mie stwo­rze­nia i winien to czy­nić dobro­wol­nie. Wierzący w Jezusa uczest­ni­czy rów­nież w reali­za­cji pro­gra­mu zba­wie­nia, bo zale­ży mu na zba­wie­niu wła­snym i innych ludzi.

W pro­gra­mie zba­wie­nia Bóg obja­wia tak­że stra­te­gię wal­ki, jaką toczy o życie ludzi tak­że na zie­mi. Wzywa nas do niej i dla­te­go odsła­nia stra­te­gię księ­cia tego świa­ta, nasta­wio­ne­go na nisz­cze­nie życia doczesnego.

Członkowie Krucjaty Modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych dzię­ku­ją Bogu za to, że mogą uczest­ni­czyć w Jego pro­gra­mie stwo­rze­nia, dzię­ku­ją za wta­jem­ni­cze­nie w pro­gram odku­pie­nia i zba­wie­nia oraz za wezwa­nie na ostry front bez­par­do­no­wej wal­ki z tymi, któ­rzy są nasta­wie­ni na mor­do­wa­nie czło­wie­ka od jego poczę­cia. Styczeń to czas dzięk­czy­nie­nia za jasne roz­po­zna­nie pla­nów Boga i proś­by o wyko­na­nie zle­co­nych przez Niego zadań. Ta wal­ka jest w sta­nie powięk­szyć sze­re­gi człon­ków Krucjaty – bo Bóg ma wie­lu ludzi goto­wych do wal­ki o wiel­kie war­to­ści. Im więk­sze zastę­py nisz­czą­cych życie, tym moc­niej­sze sze­re­gi goto­wych do jego obro­ny. Główną bro­nią w tej wal­ce jest modli­twa. „Czuwajcie i módl­cie się!” – oto woła­nie Jezusa, roz­le­ga­ją­ce się z Ogrodu Oliwnego na ostry front!

 

Ks. Edward Staniek