Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Lipiec 2016. O miłosierdzie dla młodzieży

W tym mie­sią­cu mło­dzież i jej los jawi się jako naj­waż­niej­szy temat modli­twy całe­go Kościoła Katolickiego. Dla nas waż­ne jest to, że Kraków ma być miej­scem spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li mło­dzie­ży z całe­go świa­ta. Młodość to dyna­mizm życia. Modlitwą wspie­ra­my ich, aby w duchu doj­rza­łej miło­ści nie bali się pod­jąć decy­zji prze­ka­zu życia nowym poko­le­niom. Najważniejsza jest odpo­wie­dzial­ność za sie­bie i partnera.

Niech nasza modli­twa roz­pa­li i w nich coraz więk­sze pra­gnie­nie modli­twy, bo wów­czas będą nasta­wie­ni na peł­nie­nie woli nie swo­jej, ale woli Ojca Niebieskiego. Dla czło­wie­ka wie­rzą­ce­go to odkry­cie jest naj­cen­niej­sze, bo dzię­ki nie­mu jest on odpo­wie­dzial­ny przed Bogiem i z sza­cun­kiem pod­cho­dzi do Jego pra­wa. Ta odpo­wie­dzial­ność nie­ustan­nie pie­lę­gnu­je wol­ność i szczę­ście. Człowiek bowiem już nie żyje dla sie­bie, ale dla dru­gie­go i dla Boga.

Modlitwa naszej Krucjaty jest gło­śnym woła­niem skie­ro­wa­nym do Boga, aby wszy­scy, nie tyl­ko mło­dzi, prze­sta­wi­li się z życia dla sie­bie, na życie dla innych i dla Boga. Szczęśliwy, kto to uczyni!

ks. Edward Staniek