Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat [EV, 100]”

Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci na rok 2021–2022

Patronem Krucjaty jest św. Jan Paweł II

Marzec 2021

Dziękczynienie za dzie­ci naro­dzo­ne w marcu

Kwiecień 2021

O wia­rę w zmar­twych­wsta­nie każ­de­go poczę­te­go dziecka

Maj 2021

Matko Boża módl się za nami w godzi­nie śmier­ci nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka

Czerwiec 2021

O miłość Boga z całe­go ser­ca w Rodzinach Członków Krucjaty

Lipiec 2021

O miłość sie­bie samego

Sierpień 2021

O miłość bliź­nie­go, jak sie­bie samego

Wrzesień 2021

O miłość wza­jem­ną w Rodzinie

Październik 2021

O miłość, któ­ra umie przebaczyć

Listopad 2021

Ojcze, miej miło­sier­dzie dla nas i całe­go świata

Grudzień 2021

O życz­li­wość dla rodzin ubogich

Styczeń 2022

Za dzie­ci poczę­te w kra­jach misyjnych

Luty 2022

Za służ­bę zdrowia

Marzec 2022

O dar żywej wia­ry i modli­twy Członków Krucjaty

***

W tym roku czy­ta­my tek­sty św. Jana Pawła II na temat modlitwy.

 

Ks. Edward Staniek